Stanovy klubu

Transformace klubu
Na I. členském shromáždění Wikov Vetera Clubu, které se konalo 5. 9. 2015 v Národním domě v Prostějově, bylo usneseno klub transformovat z volného, nezávazného společenství majitelů a příznivců automobilů Wikov na organizaci s vlastními stanovami.

V souvislosti s novým Občanským zákoníkem a jeho novou úpravou zákonných předpisů o společenských organizacích a jejich registraci ve spolkovém rejstříku, byl klub transformován na „spolek“ s příslušnými stanovami.

Přehled stanov klubu
Vážní zájemci o členství v klubu si mohou vyžádat úplné znění stanov u asistentky tajemníka klubu.

Stanovy klubu obsahují tyto hlavní články:
1) Úvodní ustanovení
– název spolku;
– sídlo spolku.
2) Právní postavení klubu
– právnická osoba;
– nezávislá, nezisková organizace.
3) Smysl existence a cíle klubu
– vytvářet přátelské společenství majitelů a příznivců automobilů Wikov;
– udržovat obecné veřejné povědomí o historických automobilech Wikov;
– zachovat existující exempláře automobilů Wikov.
4) Hlavní činnosti klubu
– pořádání pravidelných kultovních setkání „Wikov party“ s prezentací automobilů Wikov;
– prezentace historických automobilů Wikov na akcích v Čechách, na Moravě i v zahraničí.
5) Organizace a orgány klubu
– členské shromáždění;
– prezident klubu;
– tajemník klubu;
– asistent tajemníka;
– organizátor akcí klubu;
– poradci organizátora;
– kontrolní komise.
6) Financování činnosti klubu
– příspěvky členů klubu, ukládané na jeho účet v bance.
7) Členství v klubu
– členem může být každý dospělý občan ČR.
– souhlas se stanovami klubu;
– členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů klubu na základě písemné žádosti.